การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Main Article Content

คันธรส วิทยาภิรมย์

Abstract

บทความนี้เป็นการสำรวจความต้องการจำเป็นจากผู้เรียน ผู้สอน ศิษย์เก่า และผู้ ประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาจีนธุรกิจในการทำงาน เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการ และความ จำเป็นบริบทการเรียนการสอนและสถานที่ทำงาน โดยใช้ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและ คุณภาพ ผลการศึกษาทำให้ทราบว่าความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม ประเด็นในการศึกษามีความสอดคล้องกับคำว่า “กวานซี” ในภาษาจีน โดยมุ่ง ประเด็นไปเรื่องของหน้าและความสัมพันธ์เชิงธุรกิจจีน ผลการศึกษาพบว่าแม้ผู้เรียนจะเรียน ภาษาจีนและเคยไปประเทศจีน แต่ประสบการณ์เหล่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาด นอกจากนั้นผู้เรียนมักโอนถ่ายความรู้ในวัฒนธรรมแม่มาสู่วัฒนธรรมอื่นจึงก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด ผลการศึกษาเสนอแนะว่า หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจควรเสริมประเด็นการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรม และกิจกรรมปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความตระหนกทางวัฒนธรรม และ ช่วยลดปัญหาการเกิดช่องว่างในสถานที่ทำงานจริง

 

商务汉语之跨文化需求分析

当前的这项研究致力于调查四类相关利益者(初学者,教师,毕 业生和白领)在工作场合对汉语商务语言的需求情况。其目的在于搞清 楚商务汉语在学术和职业两个相关维度中的不足,期望,以及需求。这 项研究使用了定量和定性的方法进行了问卷调查和个人访谈。调查结果 表明文化知识在跨文化交流中处于非常重要的地位,所有在此研究中所 涉及到的文化项目都与中国的“关系”概念息息相关,聚焦于商务汉语 的表面和内部关系。另外,尽管学生们已经学习了汉语并且去过了中 国,但是这些经历对于他们的职业需求来说是远远不足的,学习者们错 误地将他们的母文化直接转移到其他文化。当前研究表明, 汉语商务课 程包含了跨文化元素并且支持通过任务练习来防止文化冲击, 缩小在工 作场合中的文化鸿沟。

 

Needs Analysis of Cross Cultural for Business Chinese

The present study aims to investigate the needs of four stakeholders (learner, preceptor, alumni, and white-collar) of Chinese business language in workplace. It aims to identify the lacks, wants, and needs in two related dimensions: academic and professional. Quantitative and qualitative methods are used. Questionnaires and interviews were conducted. Research findings reveal that cultural knowledge is important in cross cultural communication. All of the cultural items included in this study are related to “Guan Xi” concept in China, focusing on face and relationship in business Chinese. In addition, although students have learned Chinese and visited China, such experience is not enough for their profession. Learners transfer their first culture to the other culture misleadingly. The present study suggests that Chinese business course include and support cross cultural elements and task practice to prevent culture shock and reduce cultural gap in workplace.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles