การสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูล CNKI ของ จีน: กรณีศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

Main Article Content

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาจากฐานข้อมูล CNKI ของจีน โดยกำหนดกรอบศึกษาเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิตเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวันเข้าถึงข้อมูลคือ วันที่ 5 ตุลาคม 2012 ผลจาก การศึกษาพบว่า มีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 447 รายการ แบ่งเป็นระดับดุษฎีบัณฑิต 26 รายการ และระดับมหาบัณฑิตอีก 421 รายการ โดยวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ระดับที่นำมาศึกษา ในครั้งนี้ สามารถแยกเนื้อหาได้เป็น 16 กลุ่มสาระ ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ รวม 69 สาขาวิชา ใน 68 มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลวิทยานิพนธ์เหล่านี้เริ่มเข้าฐานตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปัจจุบัน (5 ตุลาคม 2012) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า การศึกษาองค์ความรู้ด้านไทย ศึกษาในจีนมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

基于中国CNKI 数据库研究关于“泰国学”方面的学位 论文:以硕士与博士学位论文为个案研究

本文以2012 年10 月5 日基于中国CNKI 数据库搜索并研究关于“泰 国学”方面的硕士与博士学位论文。据研究表明,关于“泰国学”研究方面 的中国学位论文一共有447 篇,分为博士学位论文26 篇,硕士学位论文421 篇。这些学位论文来自68 个高校,69 个专业学位论文,自2000 年起始入 CNKI 数据库至今(2012 年10 月5 日)。如按照其内容来分的话,可多达16 种/方面内容。另外,研究者预计今后中国的“泰国学”研究方面的学位论 文数量还会提升。

 

A Survey on Thai Studies Knowledge in CNKI Database: A Case Study of Chinese Master’s Degree and PhD Theses

This study intends to survey on Thai studies knowledge in CNKI database by focusing on Chinese Master’s degree and PhD theses. The last accessed date is October 5th, 2012. The study reveals the total number of focused group which are 447 theses on Thai studies, including 421 Master’s degree theses and 26 PhD theses. Those theses which are from 68 universities can be classified into 16 contents and 69 academic majors. These data were inserted to CNKI database from the year of 2000 until now (October 5th, 2012). Furthermore, this study also shows that the Thai studies trend in China will be increased by several factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles