นคราภิวัฒน์ของผืนแผ่นดินจีนในยุคสมัยแห่ง “สาธารณรัฐประชาชนจีน”

Main Article Content

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
กนิษฐา ลีลามณี

Abstract

บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก กล่าวถึงนคราภิวัฒน์ในยุค สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีอัตราการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าจับตาอยู่ใน ขณะนี้ โดยจะกล่าวถึง 5 ช่วงแห่งการเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศจีน ซึ่งเริ่ม ตั้งแต่ ปี 1949 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเป็น การอธิบายให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน นคราภิวัฒน์ในแต่ละช่วงเวลามี ความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในของประเทศจีน ส่วนที่สอง ว่าด้วยปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดนคราภิวัฒน์ของจีน อันประกอบด้วย (1) นโยบายจากส่วนกลาง (2) กลไกทางเศรษฐกิจ (3) โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และสุดท้ายได้สะท้อนเป็นเบื้องต้นถึงปัญหาที่จีนกำลังเผชิญอันเนื่องมาจากการกลายเป็นเมืองอย่าง รวดเร็ว

 

中华人民共和国时期的城市化

本文分为两个部分,前部分介绍自1949年中华人民共和国成立以 来中国城市化发展尤为迅速,其发展可分为五个阶段,每个发展阶段都 与中国国内经济和政治有着密切关系。后部分探讨了发展城市化的三个 推动力:(1)中央政策、(2)市场化经济、(3)经济全球化,并浅析 中国城市化之迅速发展所造成的种种问题。

 

The Urbanization of the People's Republic of China Period

This article breaks down into two parts: the first part introduces the rapid growth of China’s urbanization since the foundation of the PR China in 1949. The growth can be divided into five steps, and each step is closely related to China’s domestic economy and politics. The second part discusses three driving forces of the growing urbanization, which are 1. Central Policy 2. Market-oriented Economy 3. Economical Globalization, and analyzes the myriad problems caused be the rapid growth of China’s urbanization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles