ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในประวัติศาสตร์จีน

Main Article Content

สิทธิพล เครือรัฐติกาล

Abstract

ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในประวัติศาสตร์จีนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม และการเมืองของแต่ละยุคสมัย ภายใต้ระเบียบของลัทธิขงจื่อในช่วงก่อนสงครามฝิ่น การเดินเรือของเจิ้งเหอจึงถูกมองว่าเป็นเพียงกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือยของจักรพรรดิราชวงศ์หมิง แต่ เมื่อจีนเข้าสู่ช่วง “ศตวรรษแห่งความอัปยศ” (ค.ศ.1842–1949) การเดินเรือของเจิ้งเหอ ได้รับการยกย่องในฐานะสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในอดีตของจีน และเมื่อจีนหันมาใช้ นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหลัง ค.ศ. 1978 การเดินเรือของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ มิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับสังคมนานาชาติ

 

郑和在中国历史上的形象

在鸦片战争前的儒教制度下,郑和处于中国历史中的形象,会随着 当时社会风气及政治演变而更改。郑和的航海活动在明朝时期被认为是相 当耗费财力的,但自“中国的屈辱世纪”(1842–1949) 之后,郑和下西洋 则成为了中国一个值得尊敬的伟大象征。到了1978 年通过中国经济体制改 革,此项航海创举便成为了推行和平外交与官方贸易的重要代表。

 

Zheng He’s Image in Chinese History

Zheng He’s image in Chinese history has changed along with sociopolitical context of each epoch. Under Confucian order in the pre-Opium War era, Zheng He’s maritime voyages were perceived as the Ming emperors’ extravagance. However, in the so-called “Century of Humiliation” (1842-1949 AD), his voyages were hailed as a symbol of China’s past glory. Later, since the institution of economic reform in 1978, Zheng He’s voyages have become a symbol of friendship and mutual interests between China and international society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles