คำยืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทย: ปรากฏการณ์ที่วงศัพท์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย

Main Article Content

พิชณี โสตถิโยธิน

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายคำยืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทยและผลที่เกิดกับวงศัพท์ ใช้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายและการจัดกลุ่มความหมาย โดยคัดเลือกคำภาษาจีนแต้จิ๋วจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ด้วยการตรวจทานเสียงและถามความหมายจากชาวจีนแต้จิ๋ว และล่าม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหมาย เลือกคำที่ความหมายเปลี่ยนมาวิเคราะห์จัดกลุ่มความหมายพบการเปลี่ยนแปลงความหมายคำยืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทยและผลที่เกิดกับวงศัพท์ดังนี้ 1.) ความหมายย้ายที่พบแบบย้ายที่ความหมายไปยังวงศัพท์อื่น แบบย้ายที่ความหมายในวงศัพท์เดียวกัน แบบย้ายที่ความหมายไปยังวงศัพท์อื่นและวงศัพท์เดียวกัน ส่วนใหญ่ ความหมายของคำจากผู้บอกภาษาอยู่วงศัพท์กิริยาอาการ จากพจนานุกรมฯ อยู่วงศัพท์บุคคล 2.) ความหมายแคบเข้าพบแบบความหมายลดลงในวงศัพท์เดียวกัน ส่วนใหญ่ความหมายของคำจากผู้บอกภาษาอยู่วงศัพท์บุคคลและวงศัพท์สิ่งของ จากพจนานุกรมฯอยู่วงศัพท์เครื่องบริโภค 3.) ความหมายกว้างออกพบแบบขยายความหมายไปยังวงศัพท์อื่นแบบขยายความหมายในวงศัพท์เดียวกัน แบบขยายความหมายไปยังวงศัพท์อื่นและวงศัพท์เดียวกัน ส่วนใหญ่ความหมายของคำจากผู้บอกภาษาอยู่วงศัพท์กิริยาอาการเช่นเดียวกับพจนานุกรมฯ คำภาษาจีนแต้จิ๋วถูกยืมมาใช้โดยปรับให้เข้ากับวิถีไทยโดยเฉพาะคำวงศัพท์กิริยาอาการ บุคคล สิ่งของ และเครื่องบริโภค

 

泰语中的潮州话借词: 针对语义范畴内的语义演变现象为中心考察

本研究探讨的是泰语中潮州借词的词汇演变及其对词汇的影响,以 词汇演变及定义分类为方向,从皇家院士版泰语词典(1999年修订本)中 筛选出潮州词汇,进行与潮州话词汇语音相似查收而选出及访问潮州人、 翻译人员等词汇的意思,分析词汇演变过程,选择意义变动的词汇进行定 义分析,发现泰语中的潮州借词的词汇演变及其影响如下:一)语义变动 到其他词汇组织及同类的词汇组织形式来看,在进行访问当中,此种词汇 大部分是属于动词之类;二)语义缩小形式于同类的词汇组织,在进行访 问当中及皇家院士版泰语词典中收出大量日常用品词汇之类;三)语义扩 大展涉到别的词汇组织和与其他同组詞的词义互相联系,互相制约,这种 变化在进行访问和从皇家院士版泰语词典考察得出同样的结果是大都属于 动词之类。所以从此可看出潮州话被泰国人借来应用于日常生活当中的借 词,由动词、介词、名词类别先后次序地使用。

 

Chaozhou Loanwords in Thai: A Phenomenon of Semantic Changes in Semantic Domains

The objective of this investigation was to examine the process of semantic change of Chaozhou loanwords in Thai and the effects of the change on lexical domains. The concept of semantic change and semantic field were used as the theoretical framework. The data were collected from Chaozhou loanwords in the Royal Institute Dictionary B.E. 2542. The words were then verified by the native speakers and an interpreter for their pronunciations and meanings. The data were analyzed for their semantic change process and their changed semantic domains were classified. It is found that there are three types of semantic change about the loanwords: semantic shift, semantic narrowing and semantic widening. For shifting, the meanings have been shifted to other domains, to the same domains and to other and the same domains. Regarding narrowing, the meanings have been narrowed within the same domains. From the informants, the domains include those about individuals and things, but about consumer goods in the dictionary. As for widening, the meanings have been widened to other domains, to the same domains, and to other and the same domains. The lexical items with semantic widening are mostly action verbs. The findings indicate that Chaozhou loanwords were adapted to the Thai lifestyles, particularly lexical items about actions, individuals, things and consumer entities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles