การสื่อความหมายของภาพมงคลจีน

Main Article Content

กนกพร ศรีญาณลักษณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมาย วิธีการสื่อความหมายและสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายของภาพมงคลจีน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคือ หนังสือภาพมงคลจีนโบราณ เล่ม 1 และ เล่ม 2 จำนวน 187 ภาพ วิเคราะห์การสื่อความหมายของภาพมงคลจีนโดยใช้ทฤษฎีสัญญวิทยา

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากองค์ประกอบของภาพมงคลจีน สามารถแบ่งภาพมงคลจีนได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพมงคลองค์ประกอบเดียวและภาพมงคลองค์ประกอบรวม การสื่อความหมายของภาพมงคลองค์ประกอบเดียวมีการสื่อความหมายแบบหนึ่งสัญลักษณ์สื่อหนึ่งความหมายและหนึ่งสัญลักษณ์สื่อหลายความหมาย ภาพมงคลองค์ประกอบรวมมีการสื่อความหมายแบบหลายสัญลักษณ์สื่อหนึ่งความหมายและหลายสัญลักษณ์สื่อหลายความหมาย ซึ่งภาพมงคลเหล่านี้สื่อความหมายที่เป็นมงคล 9 ด้านคือ อายุยืน โชคลาภ สมปรารถนา ลูกหลานสืบสกุล ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ความสุข ประสบความสำเร็จ ความรัก และความร่ำรวย

2. วิธีการสื่อความหมายของภาพมงคลจีนมี 4 วิธี คือ การสื่อความหมายโดยตรง การสื่อความหมายโดยอ้อม การสื่อความหมายโดยใช้เสียงเหมือนหรือใกล้เคียงและการสื่อความหมายโดยใช้บทกวีหรือเรื่องเล่า

3. สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายของภาพมงคลจีนสามารถแบ่งได้ 5 ประเภทคือ บุคคลมงคล พืชมงคล สัตว์มงคล สิ่งของมงคลและลวดลายมงคล จากการศึกษาภาพมงคลจีนทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมทางความคิดของคนจีนและยังสะท้อนให้เห็นถึงการใฝ่หาชีวิตที่ดีของคนจีน ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้มากยิ่งขึ้น

 

中国吉祥图案寓意研究

本文研究重点在于采用结构符号理论,解读《中国传统吉祥寓意图案》 一书中的187 个图案,即对吉祥图案赋予意义、表达方式以及表现素材进 行研究分析。

经过研究分析发现:

1.从中国传统吉祥图案的结构来看,可把图案归纳为单一图案和多元 图案。图案所表达的意义又可分为仅表达一种意义的图案和可表达多种意 义的图案。吉祥图案所赋予的意义可归纳为九大类:长寿、吉利、如意、 多子、辟邪、幸福、成功、爱情、富贵等。

2.吉祥图案的表达方式有四种:一是直接表达方式,二是间接表达方 式,三是谐音表达方式,四是诗情画意表达方式。

3.吉祥图案所表现的素材可分为五大类:吉祥人物、吉祥植物、吉祥 动物、吉祥器物以及吉祥符号。 吉祥图案能表现出中国人的吉祥文化观念,反映中国人对美好生活的 向往和追求,使我们对中国文化有更多的了解。

 

The Interpretation of the Chinese Auspicious Patterns

The purpose of this research was to study the interpretation, the interpretation method, and the interpretation symbol of the Chinese Auspicious patterns. The research instrument used in collecting the data was the traditional Chinese Auspicious patterns (Book I and II), amounting to 187 patterns. The data were analyzed using semiology theory.

The findings were as follows :

1. For the interpretation of auspicious patterns, from the point of view of the Chinese Auspicious patterns component, the patterns have one component pattern, and various component patterns. The interpretation of the one component pattern and various component patterns are one component interpreted as one meaning and several meanings, and various components interpreted as one meaning and several meaning. The meaning analysis revealed the nine most important kinds of blessings are for long life, good fortune, everything as one wishes, a lot of children, exorcise evil spirits, happiness, success, loving and rich.

2. The method of interpretation to create the Chinese Auspicious patterns was based on four methods: the direct interpretation, the indirect interpretation, the similar sound interpretation, and poetry or story interpretation.

3. The research classified the kind of interpretation symbol into five main categories : Auspicious people, Auspicious plants, Auspicious animals, Auspicious things, and Auspicious signs. The Chinese Auspicious patterns depict the Chinese people’s culture thinking, that they are looking forward to having a good life. Based on the Chinese Auspicious patterns, we can understand more about China culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles