ตำนานว่าด้วย “ธิดาพระเจ้ากรุงจีน” ในสังคมสยาม

Main Article Content

จุฑามาศ ประมูลมาก
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

Abstract

ในตำนานเก่าของสังคมสยามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนนั้น ปรากฏเรื่องพระเจ้ากรุงจีนยกธิดาของตนให้เป็นมเหสีของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นต่างๆ ในสยาม อาทิ เรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับนางสร้อยดอกหมาก เรื่องพระร่วงเมืองสวรรคโลกกับพระนางพสุจเทวี เป็นต้น ตำนานเหล่านี้ แม้จะไม่สามารถระบุขอบเขตของเวลาได้อย่างแน่ชัด แต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับสยามในยุคที่แว่นแคว้นต่างๆ กำลังสร้างบ้านแปงเมือง อย่างไรก็ตาม การที่ตำนานกล่าวถึงพระเจ้ากรุงจีนยกธิดาให้กับเหล่ากษัตริย์ในสยามประเทศนั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงในทางประวัติศาสตร์ แต่ ความสำคัญของตำนานเหล่านี้ คือเป็นการอธิบายในโลกทัศน์แบบไทย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แว่นแคว้นนั้นๆ มีต่อจีนในลักษณะของเครือญาติ และเป็นการเชิดชูและเน้นถึงพระบุญญาธิการของกษัตริย์องค์นั้นๆ ที่ยิ่งใหญ่เหนือแว่นแคว้นอื่นๆ

 

“中国公主”故事在泰国

在泰国流传的古老传说里,有着远嫁到泰国的中国公主故事,比如: 赛南鹏王和隋朵玛公主故事、萨万卡洛国的帕洛王及帕素扎王妃故事,等 等。这些传说至今无法考证是什么时候开始在泰国流传的,但事实证明中 国从来不曾派公主远嫁到泰国过。所以在泰国流传的一些中国公主故事只 能作为中泰友好交流的一面镜子。

 

The Legends of "Chinese King's Daughter" in Siam

Several Siamese legends about China recounted stories about Chinese kings who sent their daughters to marry kings of Siam such as the story of King Sai Nam Pheung and Phra Nang Soi Dok Mak or the story of Phra Ruang and Phra Nang Wisut Thewi. Despite the inaccurate chronology of the events, these legends reflected a harmonious relationship between China and Siam during the nation building period. Even though those legends may not have been true, their existence was important in the sense that they could reveal typical the worldview, which valued the close tie between Thai and Chinese dynasties, praising the glory of the Thai kings and emphasizing their superiority over regional contemporaries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles