การศึกษาปัญหาในการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีจีนเป็นไทย

Main Article Content

นลิน ลีลานิรมล

Abstract

บทความนี้ศึกษาปัญหาที่พบในการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีของจีนเป็นภาษาไทยเพื่อพิเคราะห์ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวรรณกรรมแฟนตาซีที่มีผลต่อการแปล ผู้ศึกษาแบ่งปัญหาที่พบออกเป็น ระดับคำ ระดับโครงสร้าง ระดับวัฒนธรรม และการเล่นภาษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขโดยการเปรียบเทียบต้นฉบับกับบทแปลภาษาไทย

จากการศึกษาพบว่าการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีมีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างจากการแปลวรรณกรรมทั่วไป อาทิ วรรณกรรมแฟนตาซีมักแฝงกลิ่นอายตะวันตก วัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในตัวบทจึงผสมผสานกันทั้งตะวันออกและตะวันตก ดังนั้นนักแปลจึงต้องเลือกเฟ้นคำที่ให้อารมณ์เป็นสากลอีกด้วย บางครั้งอาจต้องเลือกใช้คำในภาษาตะวันตกมาช่วยในการแปล เป็นต้น

 

中國奇幻小説中的漢譯泰問題研究

本論文是一項跨文化和跨語言的文學譯介學研究。論文的主題和研究 目的是探討中國的奇幻文學作品在翻譯成泰語時所遭遇的語言和文化困擾, 以及在翻譯過程中克服這些困擾的可能策略和語言轉換特徵。本文主要基於 現代漢語的文學原著與完成後的泰文相關譯本進行對比,並分別從語義層、 語法結構層、文化層和語言遊戲四方面對漢語奇幻文學的漢譯泰問題進行逐 層深入的案例分析和比較研究,以探究其間的語言和文化因果關係。初步研 究結果表明,在漢譯泰的奇幻文學翻譯過程中存在某些需要認真加以關注的 語言整合、意義轉換和文化認知特性等問題,諸如:漢語奇幻文學文字、語 法和修辭結構表達的文化特殊性、敍事的西方氣味,國際特色詞語甚至漢語 化的西方詞語,以及故事文化背景中所融合的東西方文化內容等等。

 

Problems in Translating Chinese Fantasy Fictions into Thai

This article discusses the problems found in translating Chinese fantasy fictions into Thai. Its objective is to examine how the particular features of fantasy fictions affect the translation process. I will therefore categorize the problems into four sections: semantics, structure, cultural differences, and the play with words. Afterwards, the original fictions will be compared and contrasted with their translated versions in order to draw conclusions.

It is discovered that there are particular problems associated with translating fantasy fictions. For example, in fantasy fictions infused with the scent of western culture, the culture presented in the story is a mixture of both, eastern and western. Therefore, translators have to select words which give western feelings, sometimes even choosing words in foreign languages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles