หานอี้ว์ : "เจ้าเมือง" "เจ้าพ่อ" "เจ้าที่"

Main Article Content

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

Abstract

บทความนี้มุ่งศึกษาสถานะ "เจ้าเมือง" "เจ้าพ่อ" และ "เจ้าที่" ของหานอี้ว์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์

กรุงเทพมหานคร 10200