การตีความนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินในทัศนคติของจีน

Main Article Content

ฉิน เหวินตัน
อู๋ เซิ่งหยัง

Abstract

สมัยอดีตนักวิชาการจีนไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี เเละวัฒนธรรมไทย จึงไม่่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือการเรียนรู้ยังมีช่องทางที่ไม่มากนัก นวนิยายไทยเรื่องสี่เเผ่นดิน ในประเทศจีน คนจีนมักจะตีความภายใต้ทัศนคติ ความคิด เเละความเชื่อเเบบจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดการต่อต้านระบบศักดินาเเละความคิดโลกียะนิยมของลัทธิขงจื้อ ซึ่งจะเห็นจากแก่นเรื่องของเรื่องสี่เเผ่นดิน ที่เเสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของครอบครัวชนชั้นสูงเเละระบบศักดินาของไทย การตีความโดยทัศนคติของจีนสะท้อนให้เห็นจากสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คือวัฒนธรรมราชสานักของไทยที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ประเด็นที่สองคือประเพณีการบวชในพระพุทธศาสนาของไทย ปัจจุบันการตีความของนักวิชาการจีนรุ่นเก่า ๆ ยังส่งผลกระทบต่อนักวิชาการจีนรุ่นใหม่ ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

ฉิน เหวินตัน

ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง กว่างโจว 510420
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อู๋ เซิ่งหยัง

ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง กว่างโจว 510420
สาธารณรัฐประชาชนจีน