การศึกษาสัญญะความเป็นชายผ่านโฆษณาเครื่องสาอางผู้ชายในจีน

Main Article Content

ภัทรพงศ์ คงวัฒนา

Abstract

จากการศึกษาสัญญะความเป็นชายผ่านเครื่องสาอางผู้ชายในจีนโดยคัดเลือกเครื่องสาอางผู้ชายจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ Jingdong และวิเคราะห์โดยแนวคิด สัญวิทยาจาแนกสัญญะต่าง ๆ ตามทฤษฏีของ Peirce พบว่าเครื่องสาอางสาหรับผู้ชายมีการจงใจใส่สัญญะแห่งความเป็นชายตามบทบาททางเพศที่สังคมกาหนด โดยใช้สัญญะความเป็นชายให้ตรงข้ามกับความเป็นหญิง พร้อมปิดบังความเป็นหญิงเอาไว้ อันนาไปสู้การประกอบสร้างความเป็นชายแบบใหม่ที่สามารถบริโภคเครื่องสาอางได้ไม่ต่างจากเพศหญิงที่ใส่ใจรูปร่างหน้าตา โดยครอบงาผู้บริโภคชายว่าการดูแลผิวพรรณโดยผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ชายนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างไม่รู้ตัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ภัทรพงศ์ คงวัฒนา

ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140