ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแปล “พจนานุกรมไทย-จีน” ─ พินิจพิเคราะห์ร่วมกับคุณเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

Main Article Content

เฉิน หรงหลิน

Abstract

ในช่วงระยะเวลาหลายปีมานี้ การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมาก รวมทั้งจานวนผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยนั้นมีจานวนเพิ่มขึ้นกว่าล้านคน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านภาษาจีนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ได้เรียบเรียง “พจนานุกรมจีน-ไทย” ขึ้น โดยพจนานุกรมฉบับดังกล่าวมีบทบาทสาคัญยิ่งทั้งในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน แต่ทว่าในฐานะที่พจนานุกรมดังกล่าวเป็นตาราเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นจึงควรมีจุดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในด้านความถูกต้องชัดเจน รูปแบบที่กระชับ การรวบรวมคาศัพท์ที่ถูกต้องแม่นยา มีคาอธิบายที่ถูกต้อง รวมทั้งการยกตัวอย่างที่ง่ายต่อการนาไปใช้ เป็นต้น ในระหว่างที่ผู้เขียนได้เปิดอ่าน “พจนานุกรมจีน-ไทย” นั้น ได้พบกับข้อผิดพลาดในการอธิบายความหมายคาศัพท์ที่ไม่ถูกต้องของคุณเธียรชัยโดยบังเอิญ บางจุดเกิดจากความเข้าใจผิดในภาษาต้นฉบับ ยกตัวอย่างเช่น “安 ~能若无其事” แปลว่า “ทาอย่างไรจึงจะตั้งสติได้ล่ะ” ซึ่งเป็นการแปลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้เขียนเข้าใจภาษาต้นฉบับผิด จึงควรแปลว่า “จะทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้อย่างไรล่ะ ” เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เขียนจึงขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับข้อผิดพลาดบางประการที่ปรากฏในพจนนานุกรมเล่มนี้ และถือโอกาสนี้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวร่วมกับคุณเธียรชัย รวมทั้งยินดีน้อมรับคาวิจารณ์จากผู้รู้ทั้งในและต่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

เฉิน หรงหลิน

สานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57100