ปริทัศน์การศึกษาการเมืองไทยโดยนักวิชาการชาวจีน ในช่วงศตวรรษที่ 21

Main Article Content

กัว เจี้ยน

Abstract

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป้นต้นมา ความสัมพันธ์ไทยจีนนับว่ามีความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ทั้งสองประเทศเดินหน้าเข้าสู่ความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศจีนให้ความสาคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยมากยิ่งขึ้น ด้านหนึ่ง คือทาให้นักวิชาการจีนให้ความสาคัญกับการศึกษาการเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ บทความฉบับนี้สืบค้นข้อมูลจากข้อมูลการศึกษาในเว็ปไซต์ซีเอ็นเคไอ ว่านับตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมามีนักวิชาการจีนศึกษาเกี่ยวกับการเมืองไทยอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจึงสรุปเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการการเมืองไทย โครงสร้างการปกครองของไทย วัฒนธรรมการเมืองของไทย เป็นต้น และสุดท้ายจึงสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการจีนที่มีต่อระบบการเมืองไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

กัว เจี้ยน

สานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57100