ปริทัศน์คำเติมในภาษาจีนสมัยใหม่

Main Article Content

นลินทิพย์ เขียวขำแสง

Abstract

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมทาให้มีคำศัพท์เกิดขึ้นใหม่มากมาย ในภาษาจีนสมัยใหม่ก็มีคำเติมและคำคล้ายคำเติมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นักวิชาการชาวจีนเริ่มตระหนักและได้ศึกษาถึงปรากฏการณ์การเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากของคำเติมเหล่านี้ บทความฉบับนี้รวบรวมผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคำนิยามของคำเติม คำคล้ายคำเติม การจำแนกชนิดคำเติม และคำเติมที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาจีนและภาษาศาสตร์ภาษาไทย รวมไปถึงการวิจัยเรื่องการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

นลินทิพย์ เขียวขำแสง

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 11120