สาเหตุความสัมพันธ์ไทยจีนจากความตึงเครียดสู่การผ่อนคลาย ในยุค 1950

Main Article Content

ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี

Abstract

จากผลกระทบของสงครามเย็น ทาให้ช่วงต้นยุค1950ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อำนาจของการทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยไม่เพียงไม่ให้การยอมรับสถานะของรัฐบาลจีนใหม่เท่านั้น แต่ยังคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติของจีนอีกด้วย ทั้งยังห้ามการติดต่อค้าขายกับจีนโดยเด็ดขาด ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นมิตรต่อกัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนค่อยๆผ่อนคลายลงในช่วงปี 1955 ถึง1957 อันเนื่องมาจากสถานการณ์โลกและนโยบายทางการทูตของจีนที่เปลี่ยนไป รวมถึงแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10200