พิธีกงเต๊กในราชสำนักไทย : คติว่าด้วยความกตัญญู

Main Article Content

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

Abstract

         พิธีกงเต๊กคือพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์ โดยมีคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน กล่าวคือ พระจีนและพระญวนเป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าว เชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกงเต๊กให้กับผู้วายชนม์ ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ ภพภูมิที่ดี พิธีกงเต๊กเริ่มเข้าสู่ราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 จากนั้นเป็นต้นมาพิธีกงเต๊กถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักไทยในการประกอบงานพิธีพระบรมศพหรือพระศพของเจ้านาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

        จากการศึกษาพบว่าพิธีกงเต๊กหลวงมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องจำนวนและเวลาในการจัด นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบพิธีในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน หากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไว้ตั้งแต่อดีตก็คือ พิธีกงเต๊กหลวงเปิดโอกาสให้กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนผู้จงรักภักดีได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ

คำสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles