การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการเรียนและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนของประเทศมาเลเซีย

Main Article Content

ออยเกียน ท้ง

Abstract

งานวิจัยฉบับได้ใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนของประเทศมาเลเซีย เน้นการวิจัยการมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของระบบการเรียนการสอนของทั้งสองแนว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนดีกว่า ในส่วนของการมีส่วนร่วมนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนก็มีสภาพการณ์ไปในเชิงบวกเช่นกัน จากภาพสะท้อนดังกล่าวนี้ งานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยของรัฐเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพิ่มกิจการการมีส่วนร่วม ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนในลำดับต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ออยเกียน ท้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหนานจิง เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 210093