สตรีนิยมกับอุดมการณ์รักชาติใน "หญิงสาวชาวสาเพ็ง"

Main Article Content

ชิดหทัย ปุยะติ

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของสตรีจีนยุคใหม่ในนวนิยายเรื่อง "หญิงสาวชาวสาเพ็ง" ของเฉินติง นักเขียนชาวไทยเชื้อสายจีน โดยใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยมและบริบททางสังคมการเมืองในยุคสมัยนั้นเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าสตรีจีนยุคใหม่ในนวนิยายเรื่องดังกล่าว มีบทบาทในการเป็นผู้ปลดแอกชี้นาสตรีจีนยุคเก่าสู่เสรีภาพในความรักและบทบาทของการเป็นผู้วิพากษ์และชี้ทางแก่สาวสังคมสมัยใหม่ผู้ตกเป็นทาสกระแสทุนนิยม ซึ่งชัยชนะของสตรีจีนยุคใหม่เหนืออานาจปิตาธิปไตยและกระแสทุนนิยม มีนัยสัมพันธ์กับชัยชนะของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นวนิยายเรื่องนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนออุดมการณ์รักชาติผ่านการประกอบสร้างตัวละครเอกหญิงซึ่งมีลักษณะความเป็นสตรีนิยม โดยลักษณะดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับวรรณกรรมจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ชิดหทัย ปุยะติ

สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190