ปัญญาชนจีนยุคโบราณกับการรับราชการ

Main Article Content

สยุมพร ฉันทสิทธิพร

Abstract

ชนชั้น “ปัญญาชน” ถือเป็นชนชั้นที่มีความพิเศษยิ่ง ในฐานะที่เป็นกลุ่มชนชั้นที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองและเป็นชนชั้นสาคัญที่ผลิตซ้าและสืบทอดความคิดด้านการปกครองมาตลอดประวัติศาสตร์จีน อุดมการณ์และบุคลิกความเป็นปัญญาชน คือ การยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องหรือมรรควิธี และการมีจิตรับผิดชอบต่อสังคม สองสิ่งนี้ หล่อหลอมเป็นลักษณะเด่นของปัญญาชน สาหรับข้อจากัดและความท้าทายในการรับราชการของเหล่าปัญญาชนคือ การมีปณิธานมุ่งมั่นในการทาให้สังคมดีขึ้นกับการต้องเผชิญอานาจที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันก็ต้องยึดมั่นในมรรควิธีที่ได้รับการหล่อหลอมมา ความขัดแย้งในลักษณะเหรียญสองด้านเช่นนี้ ทาให้ปัญญาชนต้องกลับมาเรียกร้องและยืนหยัดยึดมั่นใน มรรควิธีเพื่อสร้างตัวตนและบทบาทนาในสังคมในฐานะที่เป็นภาพตัวแทนแห่งค่านิยมอันดีงาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

สยุมพร ฉันทสิทธิพร

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110