จอมยุทธหญิงเนี่ยอิ่นเหนียง: จากถังฉวนฉีสู่ภาพยนตร์

Main Article Content

นภ อึ๊งโพธิ์

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาเรื่องเนี่ยอิ่นเหนียงที่ปรากฏในนวนิยายถังฉวนฉี โดยวิเคราะห์ตัวบทในฐานะของวรรณกรรมนวนิยายในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่าในสมัยถัดมา และยังเป็นหนึ่งในนวนิยายจีนโบราณที่เกี่ยวกับจอมยุทธและมือสังหาร ที่มีฉากหลังเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างหัวเมืองชายแดนของสมัยถังในยุคล่มสลาย นอกจากนี้ ยังศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายถังฉวนฉีเรื่องนี้กับตัวละคร เนี่ยอิ่นเหนียงในภาพยนตร์เรื่อง The Assassin (2015) เพื่อให้เห็นการดัดแปลงตัวบทในสื่อและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

นภ อึ๊งโพธิ์

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330