ภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรมจีน

Main Article Content

กนกพร นุ่มทอง

Abstract

โจโฉเป็นนักการทหาร นักการปกครองและกวีที่โดดเด่นปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ภาพลักษณ์ของโจโฉมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย โจโฉในการรับรู้ของชาวบ้านจีนทั่วไปเป็นสุดยอดของกังฉินในประวัติศาสตร์จีน หลังสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดกรณี “พลิกคดีให้โจโฉ” ขึ้น ซึ่งมีประเด็นโต้แย้งต่างๆ ทั้งในแง่ทฤษฎีทางวรรณคดีและในแง่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโจโฉจะมีคุณูปการต่อประเทศ แต่ภาพลักษณ์ “ผู้ร้าย” ของโจโฉในประวัติวัฒนธรรมจีนก็มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผลและไม่มีความจาเป็นต้อง “พลิกคดีให้โจโฉ” หรือรื้อสร้างภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรมจีนแต่อย่างใด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

กนกพร นุ่มทอง

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900