การศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน เขตเทศบาลนครลาปาง

Main Article Content

เหนือขวัญ บัวเผื่อน

Abstract

“งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลาปาง และเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลาปาง ผู้วิจัยทาการศึกษาประชากรที่เป็นครูผู้สอนภาษาจีนกลางและนักเรียนที่เรียนภาษาจีนกลางในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลาปางทั้งหมด 9 โรงเรียน โดยสร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ผลการวิจัยสภาพการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ด้านการจัดทาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีความรู้ภาษาจีนดี มีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันได้ นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาจีนมีประโยชน์ทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยหากโรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนจะสามารถกาหนดหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

เหนือขวัญ บัวเผื่อน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย 430072 สาธารณรัฐประชาชนจีน