การศึกษาเปรียบเทียบประโยคเปรียบต่าง“不比”、“不如”、“没有”

Main Article Content

ตรัยภรณ์ เกษมเปรมจิต

Abstract

ประโยคเปรียบต่างประโยค“比”“A比B ภาคแสดงการเปรียบเทียบ” มีรูปประโยคปฏิเสธหลายรูปประโยคได้แก่“A不比B ภาคแสดงการเปรียบเทียบ”“A不如Bภาคแสดงการเปรียบเทียบ”และ“A没有B ภาคแสดงการเปรียบเทียบ”บทความนี้ศึกษาความเหมือนและความต่างด้านโครงสร้างและความหมายของสามรูปประโยค ใช้การวิเคราะห์ประโยคตัวอย่างในคลังข้อมูลภาษาจีนกลางปัจจุบันของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยรวบรวมประโยคตัวอย่าง จานวน สี่ประเภทที่ได้จากวรรณกรรม บทสัมภาษณ์หรือบทสนทนา บทความ และหนังสือพิมพ์ ใจความหลักของประโยคเปรียบต่างอยู่ที่ภาคแสดงการเปรียบเทียบ ผลจากการวิเคราะห์สถิติพบว่าประโยคเปรียบต่างรูปปฏิเสธ ซึ่งได้แก่ประโยค“不比”ประโยค“不如”และประโยค“没有”มีทั้งความเหมือนและความต่างทั้งด้านรูปแบบภาคแสดงการเปรียบเทียบและความหมายของคาที่ใช้ในภาคแสดงการเปรียบเทียบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ตรัยภรณ์ เกษมเปรมจิต

ภาควิขาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 10240