การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดสระประสมภาษาจีนของนิสิตไทยสาขาวิชาภาษาจีนและกลยุทธ์การสอน

Main Article Content

หลี่, สุธาสินี เส้าฮุย, พรมแดน

Abstract

เนื่องจากภาษาจีนและภาษาไทยเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาจีน-ทิเบต ดังนั้นนักเรียนไทยจะได้รับอิทธิพลอย่างมากของภาษาแม่เข้ามาแทรกแซง ทาให้การออกเสียงสระภาษาจีนผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งข้อผิดพลาดมีสองประเด็นหลักคือ หน่วยเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่างสองภาษาและหน่วยเสียงที่คล้ายกันภายในระบบเสียงภาษาจีน ซึ่งบทความนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงสระประสมของภาษาจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัทศาสตร์ จากประสบการณ์การสอนวิชาสัทศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปี จึงได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการออกเสียงสระประสมของภาษาจีนและใช้วิธีการทดลองการออกเสียง รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบสระประสมระหว่างภาษาจีนแลยะภาษาไทย ทั้งนี้ยังมีการแนะนากลยุทธ์การสอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของระบบการออกเสียงของนิสิตไทยในสาขาวิชาภาษาจีน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

หลี่, สุธาสินี เส้าฮุย, พรมแดน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000