จีนในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในประวัติศาสตร์จีน

Main Article Content

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

Abstract

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น และเป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาทาความเข้าใจเหตุการณ์หรือการกระทาต่างๆ ของมนุษย์ที่ดาเนินหรือเปลี่ยนแปลงไปตามลาดับของเวลา บทความนี้นาเสนอพัฒนาการของแนวคิดเรื่อง “จีน” ที่ถูกสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ รวมถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จีน ซึ่งทาให้แนวคิดเรื่อง “จีน” ในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10200