ปริทัศน์การจาแนกคาเชื่อมในภาษาจีนกลาง

Main Article Content

ชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย

Abstract

บทความนี้ศึกษารวบรวมผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการจาแนกคาเชื่อมในภาษาจีนกลาง โดยพิจารณาถึงการกาหนดขอบเขตของคาเชื่อมในภาษาจีนกลาง การศึกษาลักษณะทางไวยากรณ์ของคาเชื่อมในภาษาจีนกลาง การจาแนกประเภทของคาเชื่อมในภาษาจีนกลาง และจานวนของคาเชื่อมที่มีอยู่ในภาษาจีนกลาง และสรุปผลตอนท้ายโดยนาไปเปรียบเทียบกับลักษณะการจาแนกคาเชื่อมในภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ศึกษาภาษาจีนกลางมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจาแนกประเภทของคาเชื่อมในภาษาจีนกลางมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย

สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 1024