คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการ

ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ดิลกวณิช              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชนี ตั้งยืนยง                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. หลีเสี่ยวเจี๋ย                   สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์เกาฮุ่ยหมิ่น                          สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล                   นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ชุณหเรืองเดช         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ศรีสมถวิล         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ รุ่นพระแสง          มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. กิตติธน ยงประพัฒน์                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. ยุวดี ถิรธราดล                           มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. มนตรี  เจียมจรุงยงศ์                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ วรชัยยุทธ                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. เกวลี เพชราทิพย์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ทองแถม นาถจำนง                            นักวิชาการอิสระ

อาจารย์นภ อึ๊งโพธิ์                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์เกาเหยียน                                      สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณะกรรมการพิจารณาบทความประจำฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ รุ่นพระแสง          มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ศรีสมถวิล         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ยุวดี ถิรธราดล                           มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. ภูรดา เซี่ยงจ๊ง                            มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. เกวลี เพชราทิพย์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. กิตติธน ยงค์ประพัฒน์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ                  

อาจารย์ ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

กองบรรณาธิการ             

อาจารย์ ดร. วริษา อัศวรัตน์

อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์

อาจารย์ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม

อาจารย์สุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์

กองบรรณาธิการภายนอก

รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม                ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์         ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์    สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ศรีสมถวิล          สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์                    ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์