Return to Article Details ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ: กรณีศึกษา หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน Download Download PDF