Return to Article Details ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF