ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Payap Shinawatra
Chotiras Chavanich

Abstract

การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ และ (2) เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มข้าราชการระดับบริหารของจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวแทนองค์การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเชียงใหม่ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญ คือ ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่างกันมากในหมู่ประชาชนแต่ละกลุ่ม คนในชนบทและชนกลุ่มน้อยชาวไทยภูเขา รวมทั้งชาวชนบท มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าชาวเมือง นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) จังหวัดเชียงใหม่ควรจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้าด้าน เรียงตามลำดับ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ ด้านความมีเหตุผล
ด้านความพอประมาณ และด้านคุณธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย