Return to Article Details ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF