Return to Article Details “1 ตำบล 1 แผนพัฒนา” แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง Download Download PDF