กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร

มหาวิทยาลัยชินวัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี