กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร

มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์   

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 ดร.ฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายประสานงาน/ดำเนินการ

 

 

นายอภิชาติ ปามา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

นายสมโภช  บินศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา