ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • อรรถจิรา สงจันทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, ประสิทธิภาพการทำงาน, ผู้ทำบัญชี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ทำบัญชีได้รับอนุญาตที่ทำงานในบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 381 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม มีความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม มีความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและการวัดผล ด้านวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลูกค้าและกลยุทธ์ และด้านกระบวนการนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (2) ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพการทำงาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้านการทำงานต้องเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (3) ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม เห็นว่าธุรกิจมีความสำเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม เห็นว่าธุรกิจมีความสำเร็จ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (4) ผู้ทำบัญชีที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงาน และรายได้สุทธิต่อเดือน ต่างกัน มีความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศ ไม่แตกต่าง (5) ความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม (6) ประสิทธิภาพการทำงาน มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม

References

ชัยวัฒน์ ธนปัญญานันท์. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสติวเวอร์คโปรดักส์ 1994 จำกัด. ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธงชัยสันติวงษ์. (2539). การบริหารเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.
นัยนาเหลี่ยมวานิช. (2544). การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของธนาคารออมสินสาขาเวียงสา. ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปภาวี สุขมณี และนางสาวฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์. (2551). ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์. คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์.
ปรีดา จิรวิทวัส. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในสายงานอาชีพนักบัญชีในธุรกิจเอกชน. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผดุงพล เกียรติพันธุ์สดใส. (2546). การประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี Intranet ในการบริหารองค์กรกรณีศึกษาบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซสจำกัด. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2545). การบริหารองค์กรและพัฒนาองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2543). ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เยาวลักษณ์จิตต์วโรดม. (2548). “นวัตกรรม: กุญแจหลักของการพัฒนาธุรกิจ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 25(2): 11-13; พฤษภาคม – สิงหาคม.
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555). นิยาม SMEs,.สืบค้นเมื่อตุลาคม4 , 2555 จากhttp://www.ismed.or.th/SME2/src/bin/controller.php?view =generalContents.GeneralContent&form=&rule=generalContents.FMGeneralContent.bctrl_Id=273
สมใจ ลักษณะ. (2546). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.
สุวิทย์เมษินทรีย์. (2548). Integrated Innovation. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 13 มิถุนายน, 2555 จาก http://www.tiger.co.th/intergrated.phd
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2548). หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้บริหาร. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 18, 2555 จาก http://www.nia.or.th/imes/imes_information.htm.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2542). นวัตกรรม: กุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Francis, Dave and John Bessant. (2005). Targeling innovation and implications for capability Development.” Technovation, 25(3): 171-183 : March 2005.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-27