ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ

ผู้แต่ง

  • ภุชงค์ แย้มพริบพรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คำสำคัญ:

การจัดการ, ทรัพยากรการท่องเที่ยว, ประสิทธิผล

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความสามารถการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ (2) เพื่อศึกษาประสิทธผลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และบุคคลอื่น ๆ จำนวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความสามารถ การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองชะอำ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ มีความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ระดับ.05 จำแนกตาม ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชัย สัจสันตินุกุล. (2543). แนวคิด ทฤษฎี การนำนโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.
ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ์. (2544). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม), สถาบันราชภัฏราชนครินทร์.
มยุรี อนุมานราชธน. (2549). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2551). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: บพิธกรพอมพ์.
วรเดช จันทรศร. (2551). “การนำนโยบายไปปฏิบัติ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2545). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2539). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: วิสิทธิ์พัฒนาการพิมพ์.
ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร. (2542). สรุปผลการสัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (2545). เอกสารการสอนชุดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
Ingram, H. M., and Mann, D. E. (1980). Policy failure: An issue deserving analysis. In Why policies succeed or fail., eds. H. M.Ingram, D. E. Mann, 11-32. Beverly Hills: Sage.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). Implementation and Public Policy with a New Postscript. Lanham, MD: University Press of America.
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. Berkeley, CA: University of California Press.
Williams, Herbert W. (1971). A Dictionary of the Maori Language. Wellington, New Zealand: A. R. Shearer.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-26