กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บุพปัจจัยทางการเมืองและอำนาจฝ่ายบริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy