บุพปัจจัยทางการเมืองและอำนาจฝ่ายบริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • กิตติภูมิ นามวงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

บุพปัจจัยทางการเมือง, อำนาจฝ่ายบริหาร, ผลการปฏิบัติงาน, การเลือกตั้งโดยตรง

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลทางการเมืองในการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาและพฤติกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง, เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, เขตเทศบาลตำบลเกาะคา และเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน 400 ราย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมทางการเมือง อำนาจฝ่ายบริหารและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีอิทธิพลต่อกันโดยทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูลเชิงปริมาณมีข้อค้นพบอย่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

References

นรนิติ เศรษฐบุตร. (2544). การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2539). เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น: ความฝันหรือความจริง, รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2544). สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2546). แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และมรุต วันนาก. (2546). แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2548). คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Bowman, A. M., & Kearney, C. R. (1999). State & Local Government. Boston: Houghton Mifflin.
Harrop, M., & Miller, W. L. (1987). Elections and Voter: A comparative Introduction. London: Macmillan Education.
James, Q. (2001). Government by the People National, State and Local Version. New Jersey: Prentice Hall.
Levery, Kevin. (1992). The Council Manager and Strong Mayor forms of Government in the USA. Public Money & Management.
Robson, William A. (1953). Local Government In Encyclopedia of Social Science. New York: The Macmillan Company.
Tony, B. (2000). Local government in Britain: everyone's guide to how it all works. London: Penguin Books.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-05-09