การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

ผู้แต่ง

  • ศิริพร ปิ่นล่ม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมทางการเมือง, วัฒนธรรมทางการเมือง, ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้นาสตรีที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จานวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี อยู่ในระดับสูง (2) แบบจาลองสมการโครงสร้างพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

References

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2554). รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 4-5 (ฉบับรวม). กรุงเทพมหานคร: สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
เจริญ คัมภีรภาพ. (2548). อานาจอธิปไตย กับการทาเขตการค้าเสรี (FTA). ฑะพราอาก 10/06/05, from: http://www.ftawatch.org/autopage1/show_page.php?t=5&s_id=3&d_id=3
ถวัลรัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ และอมร รักษาสัตย์. (2544). “การปกครองท้องถิ่น”, ใน การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. หน้า 368-369. อมร รักษาสัตย์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ วี.เจ.พริ้นติ้ง.
ประทาน คงฤทธิศึกษาการ. (2538). การปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
วิชิต อู่อ้น. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน และอมร รักษาสัตย์. (2544). การเมืองกับประชาชน. ใน อมร รักษาสัตย์ (บรรณาธิการ). (2544). การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.
สุธาทิพย์ ฉั่วสกุล. (2541). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Arneil, Barbara. (1999). Politics and Feminism. United Kingdom: Blackwell Publishers.
Bari, Farzana. (2005). “Women’s Political Participation: Issues and Challenges”, paper presented at United Nations, Division for Advancement of Women (DAW), an expert Group Meeting held at Bangkok, Thailand, 8-11 November 2005.
Dye, T. R . (1997). Political in States and Communities (9th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
McClosky, H. (1968). Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-10