ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ปิยะวดี จินดาโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พิชัย พ้นภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ทรงจิต พูลลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มาริษ คุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ภณ ศรีรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การจัดเก็บภาษี, ภาษีโรงเรือน

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชน 272 คน โดยการเก็บตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยได้แก่การออกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านในระดับปานกลางเรียงจากมากไปน้อยได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคล ขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีและความสะดวก ส่วนรายด้านในระดับมากได้แก่ ความแน่นอน และความเป็นธรรมเรียงตามลำดับ (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด

References

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (2016). The proactive component of organization behavior: A measure and correlates. Journal of Organization Behavior. Retrieved December 25, 2016, from http://onlinelibrary.wiley.com
Campbell, D., Datar, S.,& Sandino, T. (2016). Organizational design and control across multiple markets: The case of Franchising in the convenience store industry. Search Library. Retrieved December 25, 2016, from http://papers.ssrn.com
Conger, R. D., Conger, J. K., & Martin, M.J. (2017). Socioeconomic status, family processes, and individual development. HHS Public Access. Retrieved January 21, 2017, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Cozmei, C., & Onofrei, M. (2017). Impact of property taxes on commercial real estate competition in Romania. Procedia Economic and Finance. Retrieved January 21, 2017, from http://www.sciencedirect.com
Ford, J. D. (2016). The administrative component in growing and declining organization: A longitudinal Analysis. Academy of Management Journal. Retrieved December 25, 2016, from http://amj.aom.org
Friedan, B. (2016). The nation organization for women’s 1966 statement of purpose. Statement of Purpose. Retrieved December 25, 2016, from http://now.org
Gamache, D., Laverdiere, O., Diguer, L., Hebert, E., Larochelle, S., & Descoreaux, J. ( 2016). The personality organization diagnostic from: Development of revised version. Life-Science literature. Retrieved December 25, 2016, from http://europepmc.org
Gottschalk, P. (2016). Organization convenience. Springer Link. Retrieved December 25, 2016, from http://link.springer.com
Hayes, R. H. (2016). Taking tax due process seriously: The give take of state taxation. Search Library. Retrieved December 25, 2016, from http://papers.ssrn.com
Miller, D. (2016). Gender, work & organization. Wiley Online Library. Retrieved December 25, 2016, from http://onlinelibrary.wiley.com
Pine, F. (2016). Motivation, personality organization, and the four psychologies of psychoanalysis. Journal of American Psychoanalytic Association. Retrieved December 25, 2016, from http://journals.sagepub.com
Schott, M. M. (2016). Tax administrator board of taxation. Atlantic Country Government. Retrieved December 25, 2016, from http:/www.atlantic-country.org
Strauss, S. (2017), The connection between education, income inequality, and unemployment. The Blog. Retrieved January 21, 2017, from http://www.huffingtonpost.com
Zodrow, G. R. (2017) The efficiency costs of local property tax. Ideas. Retrieved January 21, 2017, from http://idea.repec.org

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-13