สภาพแวดล้อมที่ทำงานและกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน

ผู้แต่ง

  • นพดล บุรณนัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

สภาพแวดล้อม, กลยุทธ์, ความพึงพอใจ, ความสำเร็จ

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่ทำงาน กลยุทธ์ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน  วิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสายการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 400 รายตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความทันสมัย ความปลอดภัย การวางแผน การปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์  ความสุจริต  และความกระตือรือร้น มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการบิน

References

การจัดการความรู้. (2561). ลักษณะของการบริการที่ดี. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 10, 2561 จาก http://sites.google.com
ณัฐนุช วณิชยกุล. (2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย.รวมงาน วิชาการ. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 27, 2561 จาก http://dspace.bu.ac.th
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2561). ประวัตความเป็นมาเกี่ยวกับ AOT. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 3, 2561 จาก http://wwwairportthai.co.th
ผู้จัดการรายสัปดาห์. (2561). สายการบินแข่งเดือด งัดกลยุทธ์ออนไลน์สู้. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 4, 2561 จาก http://moneyhub.in.th
ภรณ์พักตรา ศักดา. (2561). ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการให้บริการภายในห้องรับรองของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สืบค้นเมื่อ มีนาคม 10, 2561 จาก https://www.tci-thaijo.org
สนามบินสุวรรณภูมิ. (2561). ข้อมูลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 3, 2561 จาก http://www.skycanner.co.th
สารานุกรมเสรี. (2561). ท่าอากาศยานดอนเมือง. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 3, 2561 จาก http://www.airportthai.co.th
แอร์เอเชีย. (2561). ค่านิยม วิสัยทัศน์ และภารกิจของแอร์เอเชีย. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 3, 2561 จาก http://www.airasia.com
Am 26. (2018). Marketing Strategy. Retrieved Mar 10, 2018, from http://www.am2bmarketing.co.th
Lynes, J. K., & Dredge, D. (2018). Going green: Motivations for environmental
commitment in the airline industry. A case study of Scandinavian airlines. Journal of Sustainable Tourism. Retrieved Mar 5, 2018, from
Pro Soft. (2018). Marketing Strategy 8P. Retrieved Mar 10, 2018, from http://www.prosoftcrm.in.th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28