ความต้องการของคนรุ่นใหม่ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต

ผู้แต่ง

  • วัชระ บุนนาค หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

คนรุ่นใหม่, ความต้องการที่อยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัยในอนาคต

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคตของคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ในโซนกรุงเทพฯชั้นใน และโซนกรุงเทพฯด้านตะวันตก มีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีพื้นที่ใช้สอยลงตัว ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท และใกล้ที่ทำงาน

References

กรมการปกครอง. (2554). ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร. สืบค้นเมื่อ พฤศจิกายน 26, 2560, จากhttp://203.113.86.149/hpstat9/people2.htm
นิเวศน์ ธรรมะ. (2552). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Alonso, W. (1964). Location and land use: Toward a general theory of land rent. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. New York: New York Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28