เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม

ผู้แต่ง

  • สมบูรณ์ สารพัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำสำคัญ:

ต้นทุนฐานกิจกรรม, ต้นทุนแบบดั้งเดิม

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการคำนวณต้นทุนภายใต้วิธีต้นทุนแบบดั้งเดิม และต้นทุนกิจกรรม  จากการศึกษา พบว่าระบบต้นทุนทั้งสองให้ตัวเลขต้นทุนที่แตกต่างกัน ในกรณีที่สินค้ามีปริมาณการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกัน การนำระบบต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์จะสามารถทำให้กิจการปรับปรุงความแม่นยำของการคิดต้นทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะนอกจากจะให้ตัวเลขต้นทุนที่แม่นยำแล้ว ยังสามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายของกิจกรรมเพื่อนำไปจัดการและปรับปรุงกิจกรรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

References

กิ่งกนก พิทยานุคุณและคณะ. (2548). การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ดนุชา คุณพณิชกิจ. (2553). การวิเคราะห์ต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงมณี โกมารทัต. (2553). การบริหารต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2544). ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไอโอนิค.
สมบูรณ์ สาระพัด. (2553). การบัญชีบริหารขั้นสูง. อุบลราชธานี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Atkinson A. A.; Banker R. D.; Kaplan R. S. and Young S. M. (1995). Management Accounting. U.S.A.: Prentice Hall.
Borjesson, S. A. (1997). Case Study on Activity-Based Budgeting. Journal of Cost Management, 10: 7-18.
Blocher,E.J.; Stout D.E.; Cokins G. and Chen K. H. (2008). Cost Management: A strategic Emphasis. 4th Edition. U.S.A.: McGraw-Hill/Irwin.
Blocker E.J; Chen, K.H. and Lin. (2002). Cases and Readings for Use with Cost Management: A Strategic Emphasis, 2nd Edition. U.S.A.: McGraw-Hill/Irwin.
Carole, B.; Cheatham L. R. and Cheatham. (1996). Redesigning Cost Systems: and Is Standard Costing Obsolete? Accounting Horizons, 10(4).
Cashell, J. D. and Presutti, A. HJ. (1996). Managing for Operational Efficiency Using Activity Based Costing. Journal of Cost Analysis: 73-88.
Cooper R, Kaplan RS (1988a) How cost accounting distorts product costs. Manage Account Cooper R, Kaplan RS (1988b) Measure costs right: make the right decisions. Harvard Bus Review 66:96–103
Horngren, C.T.; Foster, G. and Datar, (2000). S.M. Cost Accounting: A managerial Emphasis. 10th Edition. U.S.A.: New Jersey.
Horngren C.T.; Datar S.M; Foster G.; Rajan M. and Ittner C. (2009). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 13th Edition. U.S.A.: Pearson Prentice Hall.
Hansen,D. R. and Mowen,M. M. (1997). Cost Management: Accounting and Control. 2nd Edition. U.S.A.: South-Western College Publishing.
Hansen, D. R. and Mowen, M. M. (2000). Cost Management: Accounting and Control. 3rd Edition. U.S.A.: South-Western College Publishing.
Hansen, D. R. and Mowen, M. M. (2003). Cost Management: Accounting and Control. 4th Edition. U.S.A.: South-Western College Publishing.
Hansen, D. R. and Mowen, M. M. (2006). Cost Management. 5th Edition. U.S.A.: South-Western.
Hansen, D. R. and Mowen, M. M. (2008). Cornerstones of Cost Management. 2th Edition. U.S.A.: South-Western.
Hansen, D. R. and Mowen, M. M. (2011). Introduction to Cost Accounting. China: China Translation & Printing Services Limited.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28