ความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียน

ผู้แต่ง

  • มาลินี บ้านรักสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นพดล บุรณนัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความสำเร็จของนักธุรกิจ, ซูเลียน, ธุรกิจขายตรง

บทคัดย่อ

        ธุรกิจเครือข่ายหรือการขายตรง เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวงการตลาดในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2520 การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจขายตรงแฝงด้วยหลักจิตวิทยา ในการเชิญชวนผู้อื่นให้เกิดความสนใจและ ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียนนั้นมีการพิจารณาเป็นลำดับขั้น  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกธุรกิจของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้บริหารการขายขึ้นไป จำนวน 400 ราย วิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นเงิน การได้รับตำแหน่ง การได้รับกองทุนรถยนต์ อยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับกองทุนบ้าน และการได้รับกองทุนท่องเที่ยวฟรี อยู่ในระดับมากที่สุด

References

จอห์น เบรนเนอร์. (2548). ถอดรหัสความสำเร็จธุรกิจเครือข่าย (พิมพ์ครั้งที่ 5), (นิเวศน์ ธรรมะ และชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, แปล). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
พัชรา สินลอยมา. (2550). รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดประกอบธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา.
โพสต์ทูเดย์. (2561). ขายตรงต่างชาติรุกไทย สมาคมคาด 3 รายใหม่แห่เปิดตัวดันธุรกิจโต 5%. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561. จาก https://www .posttoday.com/ market/news/546758
สมชาย กิจยรรยง. (2546). เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : เอ็ก ซเปอร์เน็ท.
สมาคมการขายตรงไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติความเป็นมาของธุรกิจขายตรง. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.tdsa.org/content/71/1/
อาบิดะ บริพันธ์. (2552). ธุรกิจเครือข่าย: พัฒนาการขายตรงที่ก้าวไกล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 1(3), 19-32.
Amatamlm. (2008). ประวัติธุรกิจขายตรง. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จากhttps://amatamlm.wordpress.com/2008/04/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87/
Cochran, W.G. (1953). Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons.
Lancaster, G. & Reynolds, P. (2005). Management of marketing. England: Elsevier Butterworth-Heinemann.
MGR Online. (2556). ดิจิตอลทำขายตรงไทยเดือดคาดตลาดรวมปี61ทะลุแสนล้าน. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://mgronline.com/ business/detail/9600000106298
Solomon, M. R. (2013). Consumer behavior: Buying, having, and being (8th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
THE POWER NETWORK. (2018). ซูเลียนก้าวที่มั่นคงกว่าใครสู่ปีที่ 21 ปรับแผนรายได้ ดันผู้นำรวยกระจาย. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.thepowernetworknews.com/2018/01/31/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87/
ZHULIAN. (2013). ซูเลียน โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุด. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560, จาก http://www.zhulian.co.th/opportunity.aspx

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28