การเสริมสร้างคุณธรรมทางการเมืองของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ผู้แต่ง

  • จินดา ค้าวรรธนะกูล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สุรพล ราชภัณฑารักษ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สมบูรณ์ สุขสำราญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

คุณธรรมทางการเมือง, พระธรรมมงคลญาณ, พุทธศาสนา

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพุทธศาสนามีส่วนในการสร้างคุณธรรมทางการเมืองการปกครอง จากแก่นคำสอนของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผลโดยการการศึกษาเอกสาร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สังเคราะห์เนื้อหา (synthesis) แล้วทำการสรุปและเผยแพร่ ผลการวิจัยพบว่าต้องฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่เด็กให้มีความพร้อมในด้านความเป็นมนุษย์ โดยเน้นหลักการสำคัญ คือ ต้องพัฒนา 3 ส่วน ไปพร้อมกัน ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ (ความคิด) และจิตใจ ธรรมะของหลวงพ่อสามารถใช้เพื่อสร้างคุณธรรมทางการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดี

References

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, วันที่ 11 กันยายน 2561)
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวทย์ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, วันที่ 19 กันยายน 2561)
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการใหญ่บริษัท ศุภลัยมหาชนจำกัด (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, วันที่ 17 กันยายน 2561)
นายปรีดา นันต์ธนะ กรรมมูลนิธิพลังจิตตานุภาพ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, วันที่ 29 กันยายน 2561)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28