รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

ผู้แต่ง

  • อภิชา ระยับศรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ณัฐมน น่านโพธิ์ศรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • หทัยกาญจน์ ทวีทอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ภาดา วงศ์อุไร คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

คำสำคัญ:

รูปแบบที่เหมาะสม, การบริหารจัดการ, แรงงานสัมพันธ์, ไทย – กัมพูชา

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ปัจจัยในการบริหารจัดการในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา และนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายคือผู้บริหารทั้งภาครับและเอกชน ชาวกัมพูชาที่มาทำงาน และผู้ประกอบการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแบบเชิงพรรณนา

         ผลการวิจัยพบว่า บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยภาครัฐของประเทศไทยและกัมพูชาที่มีแนวโน้มจะประสานความร่วมมือมากขึ้นการบริหารยังยึดติดจารีตประเพณีและค่านิยมของแต่ละฝ่าย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ด้านค่าแรงสภาพเศรษฐกิจ สวัสดิการ สภาพความเป็นอยู่ สุขอนามัยและความเจริญ ด้านกฎหมาย รูปแบบที่เหมาะสมควรจัดตั้งหน่วยงานที่มากำกับดูแลโดยเฉพาะและบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ให้แรงงานกัมพูชามีส่วนร่วมในการบริหาร การบังคับใช้กฎหมาย ให้เข้มงวดมากขึ้นและปรับปรุงให้ทันสมัย

References

กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555). ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541.
กัญญา โพธิ์พันธุ์. (2555). การศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก. วารสารการจัดการธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่2 ฉบับ2 หน้า39-49.
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550.
ณัฐชัย นิ่มนวล. (2556). การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผ่านมุมมองบริบทสังคมไทยกับบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่8 ฉบับที่ 23 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556. หน้า 1-16.
ทรงพันธ์ ตันตระกูล. (2557). รูปแบบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติต่อการเข้าถึงหลักประกันสังคมของประเทศไทย, วารสารมนุษยศาสตร์สาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2558).
สนิท สัตโยภาส. (2559) แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคม วารสารบัณฑิตวิจัย, ปีที่7 ฉบับ1
มกราคม - มิถุนายน 2559.
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว. (2555). สถิติแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน,
กรกฎาคม 2555.
สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม. (2542). ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว ครั้งที่ 8. สืบค้น 3 สิงหาคม 2542,
จาก http://www.ryt9.com/s/cabt/203967
สุภาพ อารีเอื้อ. (2540). ความเครียดการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของหญิงสูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม.
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
อดิศร เกิดมงคล. (2552). แรงงานข้ามชาติจากพม่าในประเทศไทย: มองผ่านนโยบายรัฐไทยและประเด็น
สิทธิมนุษยชน. บทความนำเสนอในงานประชุม Asia Human Right ครั้งที่ 4,17 กุมภาพันธ์ 2552. มหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลีใต้.
Roy & Andrews, (1999). The Roy’s Adaptation Model, Stamford: Appleton & Lange.

สัมภาษณ์
พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เขมร,สัมภาษณ์14 สิงหาคม 2561
Dr.Leab Polo, Acting Chairman Phnom Penh ,interview 30 สิงหาคม 2561
Dr.Thavorin You Kheang, Angkor certified Accountant, ,Interview 31 สิงหาคม 2561

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28