ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง

  • นพดล บุรณนัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • อนุกูล แพรไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ไพบูลย์ บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วุฒิชัย จิตตานุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เอื้อมพร ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ข้อตกลงทางการค้า, การประกอบอาชีพ, การท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของประชาชน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อตกลงทางการค้า การประกอบอาชีพ และการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบกับความพึงพอใจของประชาชนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วประกอบด้วยตำบล ตำบลป่าไร่ ตำบลผ่านศึก ตำบลคลองน้ำใส และ และตำบลท่าข้าม จำนวน 400 รายตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เหตุผลที่เลือกพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ติดพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงทางการค้า การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว และความพึงพอใจของประชาชนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นอยู่กับการให้การบริการ การใช้แรงงานเด็ก ความร่วมมือทางด้านการขนส่ง และการกีดกัน

References

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (2557). ความร่วมมือทางด้านการขนส่ง. ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2558, จาก http://www.thai-aec.com
FTA Agreement. (2015). FTA in service. Tourism Knowledge Management Center. Retrieved May 18, 2015, from http://www.tourismkm-asean.org
Hall, D. (2015). Brand development, tourism and national identity: the re-imaging of former Yugoslavia. Journal of Brand Management. Retrieved 20 December 2015, from http://www.palgrave-journal.com
Li, X., & Petrick, J. F. (2015). Tourist marketing in an era paradigm shift. SAGE Journals. Retrieved December 20, 2015, from http://jtr.sagepub.com
Morse, S. (2015). What is job satisfaction. Harvard U. Press. Retrieved 20 May 2015, from http://scholar.google.co.th
MRA Thailand. (2015). MRA on Tourism Professional. Retrieved 10 May 2015, from http://mrathailand.com
Papoutsakis, H. (2015). Towards a global market in a knowledge-dominated economy. Journal of Knowledge Management. Retrieved 10 May 2015, from http://www.tlainc.com
Shelly, M. W. (2015). Personal paper of Maynard W. Shelly, 1965-1992. University of Kansas Library. Retrieved 20 May 2015, from http://etext.ku.edu
Singapore FTA Network. (2015). Overview of ASEAN (AFTA). Retrieved 20 May 2015, from http://www.fta.gov,sg
Tariff Commission. (2015). ASEAN Trade in Goods Agreement. Retrieved 10 May 2015, from http://finder.tariffcommission.gov
Vroom, V. H. (2015). What is job satisfaction? Journal of Applied Psychology. Retrieved 20 May 2015, from http://scholar.google.co.th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-13