ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ

ผู้แต่ง

  • สุจิตรา เอี่ยมสำอางค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • กฤษดา เชียรวัฒนสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัท, การตัดสินใจซื้อ, ทาวน์เฮ้าส์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (2) ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่า t-test และค่า F-test กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใช้การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และการตรวจสอบอิทธิพลใช้ MRA ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์แตกต่างกันในด้านอายุ และรายได้ครอบครัวรวม นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ (β = 0.253) ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความเมตตากรุณา (β = 0.155) และความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความซื่อสัตย์ (β = 0.180) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

ข่าวกรุงเทพธุรกิจ. (2560). อสังหาฯ 2560 ปีแห่งการปรับโครงสร้าง. จาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/734333
ณัชพล กติกาวงศ์ขจร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี.(การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ประชาชาติธุรกิจ. (2561). คุยอสังหาฯ กับประชาชาติ. จาก http://www.lalinproperty.com/lalin-profile.html
ผู้จัดการออนไลน์. (2557). ความสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews
วีณา ถิระโสภณ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาธรรมศาสตร์).
วีณา ศรีเจริญ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยากรุงเทพ).
อนัญญา อุทัยปรีดา. (2558). ความเชื่อมั่นในตราสินค้าและภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).
อาทิตย์ ดวงโต. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด
(มหาชน). (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น).
Faishal and Atik. (2558). Factors Influencing Consumer Buying Intention for Housing Unit In DEPOK. จาก
journal.sbm.itb.ac.id/index.php/jbm/article/download/1757/905
Kotler. (2542). การตลาดสำหรับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. เอ อาร์ บิซิเนส เพรส.
Kotler. (2542). การตลาดสำหรับนักปฏิบัติ (การตัดสินใจซื้อ). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. เอ อาร์ บิซิเนส เพรส.
Realestate Investing. (2558). การลงทุนอสังหาริมทรัพย์. จาก https://www.landinvestingthai.com

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-29