ความต้องการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อนุวัฒน์ เอี่ยมแสน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการศึกษา, การเรียนรู้, ครู

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นในการใช้ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 2) ความต้องการในการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้จากวิธีการคำนวณตามสูตรของแบบยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้เท่ากับ 340 คนและเพื่อลดความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนของแบบสอบถามจึงบวกอีก 10% ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 370 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 5 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตามตารางไขว้ (Crosstab)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรมการศึกษาประกอบการสอนของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความต้องการใช้นวัตกรรมการศึกษาประกอบการสอนปีการศึกษาหน้า ในระดับปลานกลาง และในระดับมาก ใกล้เคียงกัน สิ่งสำคัญคือตัวผู้สอนคือ “ครู” คงต้องมีทักษะและสร้าง ความรู้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง เพื่อรับมือกับอิทธิพลการปรับใช้นวัตกรรมการศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนดังกล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยรวม

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2539). การประเมินจากสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา ลาดพร้าว.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว).
กรมสามัญศึกษา. (2542). แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์
กรณิการ์ ชูตระกูลธรรม. (2555). การพัฒนาโปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนนวัตกรรมการศึกษาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. (2554) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด
โครงการนวัตกรรมการศึกษาพีซีเพื่อการศึกษาไทย. (2554). ความเป็นมา. ค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.otpc.in.th/aboutus.html
จิราพร กตารัตน์. (2555). การศึกษาการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคุรุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จักรพล เร่บ้านเกาะ. (2555). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสในวิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ เรื่องการหล่อโลหะ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณัฐพร ทองศรี. (2555). ความตั้งใจใช้นวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: ด้านสุทธาการพิมพ์.
ทักษิณา เครือหงส์. (2550). คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษา. (2556). ค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557, จาก http://chompoonikkampan.blogspot.com
นําชัย โบราณมูล. (2555). การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2550). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า. (2555). เปิดโลก Tablet สู่ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการแถลงข่าว “รายงานสรุปผลการศึกษานำร่อง โครงการนำร่อง การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา” ค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557, จาก http://itel.swu.ac.th/
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: บริษัท แอลทีเพลส จำกัด
ศูนย์บริการ ICT สพป. ยโสธร เขต 2. (2556). สรุปผลการปฏิบัติงานการดำเนินการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาไทย ระยะที่ 1. ค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557, จาก http://202.143.189.100/otpc/onweb/salub.pdf
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรู้: เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
สุทธิพร คล้ายเมืองปัก. (2543). บทบาทของครูกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป. วารสารวิชาการ, 3(2), 26-29. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. (2556). ความสำเร็จของการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2555. ค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557, จาก http://otpc-cm1.blogspot.com/2013/07/tablet-1-2555.html
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543) การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินผลภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Apple Store. (2013). iPad with Retina and iPad mini. Retrieved 7 November 2014, from http://www.apple.com/th/ipad/
Asus Store. (2556). นวัตกรรมการศึกษาและโทรศัพท์เคลื่อนที่เอซุส. Retrieved 7 November 2014,
from http://www.asus.com/th/
Bienkowski M. A. & Colleagues. (2005). Singapore Tablet PC Program Study: Executive Summary. Retrieved 28 May 2015, from http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/TabletPC.pdf
Davis, K. & Newstrom, J. W. (1989). Human Behavior at Work: Organization Behavior. (8th ed.) New York: McGraw – Hill.
Krutus. (2000). e-Learning. Retrieved 03 May 2015, from http://www.nectec.or.th/courseware/cai/0018.html
Microsoft Store. (2013). Microsoft Surface for Windows RT. Retrieved 7 November 2014, from http://www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH/pdp/productID.283878300
Samsung Stroe. (2556). Galaxy Tab3 10.1. Retrieved 7 November 2014, from http:// www.samsung.com/th/
Schroer, W. J. (n. d.). Generations X, Y, Z and the Others. Retrieved 1 November 2013, from http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm
Sharif, M. N. A., Lim, C. H. (2005). Facilitating Knowledge Sharing Through Lessons Learned System. Journal of Knowledge Management Practice, 6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27