บริบทของกระบวนการทางปัญญาในแก้ไขปัญหาของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวิจัยภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • ปณิธี บุญสา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สมคิด แก้วทิพย์ คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ปฏิภาณ สิทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สายสกุล ฟองมูล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

กระบวนการทางปัญญา, การวิจัยเพื่อท้องถิ่น, ชุมชนวิจัยท้องถิ่น

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาบริบทของกระบวนการทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชุมชนวิจัย กรณีศึกษาชุมชนวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ โดยกำหนดจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และ เครือข่ายองค์กรสงฆ์ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ผ่านการปฏิบัติการโดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในฐานะวิธีการทางปัญญาเป็นวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและสามารถจัดการตนเองได้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเครื่องมือหลัก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มนักวิจัยชุมชนทั้งสามชุมชน พร้อมทั้งจัดสนทนากลุ่มย่อยกับนักวิจัยชุมชน สอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ความต่อเนื่อง จัดทำแบบประเมินคุณลักษณะของชุมชนวิจัย และ จัดเวทีเชิงปฏิบัติการประเมินผลความต่อเนื่องร่วมกับนักวิจัยและทีมวิจัยทั้งสามชุมชน

           ผลจากการวิจัย พบว่า บริบทของกระบวนการทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชุมชนใช้กระบวนการทางปัญญาคือมรรควิธี (โยนิโสมนสิการ) ในฐานะของวิธีการทางปัญญาในการพิจารณาและวิเคราะห์การเข้าถึงอริยสัจสี่และนำไปสู่ไตรสิกขาสามหรือบ่อเกิดสังคมแห่งปัญญา (ปัญญา-ศีล-สมาธิ) โดยมีวิธีคิดแบบอริยสัจจ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาบริบทของกระบวนการปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งสามชุมชน มีการจัดฐานการเรียนรู้การลดปัญหาหนี้สิน รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทั้งสามชุมชนเป็นผลมาจากการสร้างความรู้และพัฒนากระบวนการในการจัดการความรู้ ที่มีขั้นตอนสำคัญทั้งการพิจารณา แยกแยะ วิเคราะห์ พิสูจน์ ข้อมูลความรู้ ที่ผ่านจากการปฏิบัติจริงและพิสูจน์ซ้ำในกระบวนการทางปัญญา

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2530). การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิคแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. (2550). ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะ. (2543). การวิจัยเพื่อท้องถิ่น. รายงานการประชุมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 1.
ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์. (2540). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ตรัสวิน.
พรพิไล เลิศวิชา. (2532). คีรีวงจากไพร่หนีนายถึงธนาคารแห่งขุนเขา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมู่บ้าน.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมมิก.
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ ปยุตโต). (2539). การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ยุค ศรีอาริยะ. (2544). มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิถีทรรศน์
ศรีศักร วัลลิโภดม. (2544). พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27