การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง

  • อนันต์ รัศมี นักวิชาการอิสระและข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การศึกษา, วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ

          บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้วิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนตามหลักวิชาการ สามารถเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเองได้ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำในการเก็บข้อมูล จึงกล่าวได้ว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในทุกขั้นตอนของการวิจัย เช่น การกำหนดปัญหาการวิจัย การกำหนดตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตของการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะ การออกแบบ การทดสอบ การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนรายงานการวิจัย

References

นิรัช สุดสังข์. (2548). การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร.
ภัททรา นิคมานนท์. (2554). การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม
องอาจ นัยภัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-27